• หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธี

  19 มิ.ย. 2566

  ผู้ชม 700 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ขึ้น ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ เข้าร่วมพิธี

  14 มิ.ย. 2566

  ผู้ชม 858 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ได้พบครูประจำชั้นเพื่อทราบแนวทางการเรียนและการดูแลนักเรียน

  24 พ.ค. 2566

  ผู้ชม 723 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  ยินดีต้อนรับเด็ก ๆ ทุกคน กลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  24 พ.ค. 2566

  ผู้ชม 716 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรมปิดค่าย PSK Summer Camp 2023 (Cultivate Soft Skills for Our Kids) ขึ้น ในหัวข้อ “Play & Learn = Plearn SOFT SKILLS สไตล์งานวัด” เพื่อให้เด็ก ๆ นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

  24 พ.ค. 2566

  ผู้ชม 513 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ตื่นเต้น มาโรงเรียนแต่เช้า โดยมีคณะคุณครูให้การต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพอนามัยประจำวัน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการต้อนรับเด็กๆ กลับสู่รั้วโรงเรียน พี่โบโซ ได้แต่งชุดแฟนซี มาแจกลูกโป่งให้กับเด็กๆ ด้วย สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 2545 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรม ปิดค่าย PSK SUMMER CAMP 2022 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ (PSK Future Environment Season 2) เป็นนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วง Summer camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก ความกล้าแสดงออก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และต่อยอดองค์ความรู้สืบต่อไปได้

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 2486 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยไร้โควิด-19" ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การละเล่นพื้นบ้าน การสานปลาตะเพียน โรงเรียนฯปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ให้ยังคงเป็นประเพณีไทยที่งดงามและเป็นที่กล

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 1511 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีคุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นางสาววรัญญา แก้วบุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักบริหารงานทั่วไป นางสาวปณิธยา เธียรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย IEP หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในการนี้ม

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 1073 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณี และรูปแบบวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1 เข้าร่วมงาน กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย การจัดทำโคมจีน การ์ดอวยพรปีเสือ การเชิดสิงโต ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 พร้อมทั้งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐาน กิจกรรมโยนห่วง กิจกรรมตัด

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 2156 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  ในศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขึ้นในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต แด่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ในการนี้ทางโรงเรียนฯได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มาฉันภัตตาหารเช้า พร้อมทั้งถวายเครื่องสังฆทาน โดยมี คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญ

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 1017 ครั้ง

Engine by shopup.com