• หมวดหมู่: Event
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ ตื่นเต้น มาโรงเรียนแต่เช้า โดยมีคณะคุณครูให้การต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพอนามัยประจำวัน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการต้อนรับเด็กๆ กลับสู่รั้วโรงเรียน พี่โบโซ ได้แต่งชุดแฟนซี มาแจกลูกโป่งให้กับเด็กๆ ด้วย สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 939 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรม ปิดค่าย PSK SUMMER CAMP 2022 ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ (PSK Future Environment Season 2) เป็นนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วง Summer camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก ความกล้าแสดงออก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และต่อยอดองค์ความรู้สืบต่อไปได้

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 1059 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยไร้โควิด-19" ขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การละเล่นพื้นบ้าน การสานปลาตะเพียน โรงเรียนฯปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ให้ยังคงเป็นประเพณีไทยที่งดงามและเป็นที่กล

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 628 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีคุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นางสาววรัญญา แก้วบุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักบริหารงานทั่วไป นางสาวปณิธยา เธียรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย IEP หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในการนี้ม

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 360 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณี และรูปแบบวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลปีที่ 1 เข้าร่วมงาน กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย การจัดทำโคมจีน การ์ดอวยพรปีเสือ การเชิดสิงโต ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 พร้อมทั้งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐาน กิจกรรมโยนห่วง กิจกรรมตัด

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 859 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  ในศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขึ้นในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต แด่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ในการนี้ทางโรงเรียนฯได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มาฉันภัตตาหารเช้า พร้อมทั้งถวายเครื่องสังฆทาน โดยมี คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญ

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 356 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้คณะผู้บริหารและครู

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 504 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  3 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 305 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมได้จัดกิจกรรม Back to School เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 640 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 350 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Event
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้เปิดทำการเรียนการสอน PSK Winter Camp 2021 แบบ on site ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักอนามัย

  31 พ.ค. 2565

  ผู้ชม 330 ครั้ง

Engine by shopup.com