ABOUT US

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 อนึ่งในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการ..
Read more for information

ทำไม ต้องเรียนกับเรา

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ โดยตรงจากการ ให้เด็กรับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิด และทฤษฎีสำคัญทางการศึกษาปฐมวัย
Read more for information

บทความข่าวสาร

14 กรกฎาคม 2566

การตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 12 มิถุนายน 2566

14 มิถุนายน 2566

ประกาศแจ้งวันหยุดเรียน ในเดือน มิถุนายน 2566

14 มิถุนายน 2566

พิธีมอบผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

Engine by shopup.com