ประวัติโรงเรียน

หมวดหมู่: about us

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 อนึ่งในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปสู่การศึกษายุคใหม่ระดับสากล โดยมีท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นางรมณีย์  เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัญชา  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นายมานน  เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป พ.ต.ท นิรันดร์  บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา และนางประไพ ประดิษฐ์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียนเคยได้รับ

ปีการศึกษา 2561
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กหญิง อันนา นันทิชา อะเซมิ ฟาแคร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา ชาญปรีชารัตน์
3. เด็กหญิงภูศิตา วุฒิวระวงษ์


ได้รับรางวัลในการแข่งขัน CU Taekwondo Championship 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. ด.ช. ปวรภัทร์ ตันติบุตร (น้องมาย) ห้อง Blueberry ระดับชั้นอนุบาล 3
รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
2. ด.ช. วิริทธิ์พล วชิรตรังสฤษดิ์ (น้องปุ๊บปั๊บ) ห้อง Blueberry ระดับชั้นอนุบาล 3
รับรางวัลเหรียญเงิน
3. ด.ช. วรชัย ไชยกุล (น้องริว) ห้อง Blueberry ระดับชั้นอนุบาล 3
รับรางวัลเหรียญเงิน
4. ด.ช. พชร แสนสืบ (น้องพัตเตอร์) ห้อง Peach ระดับชั้นอนุบาล 1
รับรางวัลเหรียญเงิน

     

ผู้บริหาร

 

ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางสาว รมณีย์ เธียรประสิทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวรัญชา  บริบาลบุรีภัณฑ์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

พ.ต.ท.นิรันดร์  บริบาลบุรีภัณฑ์

ที่ปรึกษา

นางประไพ ประดิษฐ์สุข

ผู้อำนวยการโรงรียน

นายมานน  เธียรประสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

 นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์

ผู้จัดการสำนักบริหารทั่วไป

นางสาวปณิธยา เธียรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย IEP

   

29 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 919 ครั้ง

Engine by shopup.com