ประวัติโรงเรียน

หมวดหมู่: about us

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 อนึ่งในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปสู่การศึกษายุคใหม่ระดับสากล โดยมีท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นางรมณีย์  เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวรัญชา  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นายมานน  เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป พ.ต.ท นิรันดร์  บริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา และนางประไพ ประดิษฐ์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียนเคยได้รับ

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน The World’s Model United Nations Conference and Cambridge English speaking contest

- รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร

- รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2551

ได้เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชนชาย-หญิง 6-8 ปี Class A B C รุ่น D ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดนานาชาติ 2017 (1st RSU KTK Kwon International Taekwondo Championship 2017) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา ครั้งที่ 68-69 ปีการศึกษา 2561-2562

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับดีมาก ในปีการศึกษา 2562

- ได้รับใบประกาศรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564

- ด้านผู้บริหารสถานศึกษา นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต  ได้รับโล่เกียรติคุณ  เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี  หรือทำคุณประโยชน์ ต่อวงการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู  พร้อมทั้งโดดเด่นด้านการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

     

ผู้บริหาร

 

ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางสาว รมณีย์ เธียรประสิทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวรัญชา  บริบาลบุรีภัณฑ์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

พ.ต.ท.นิรันดร์  บริบาลบุรีภัณฑ์

ที่ปรึกษา

นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร

ผู้อำนวยการโรงรียน

นายมานน  เธียรประสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

 นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์

ผู้จัดการสำนักบริหารทั่วไป

นางสาวปณิธยา เธียรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย IEP

   

24 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 33 ครั้ง

Engine by shopup.com