หลักสูตร

หมวดหมู่: about us

 

วิศัยทัศน์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย และให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวัย มีสมรรถนะความเป็นสากล สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น รู้จักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัยและสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

หลักการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้รับการจัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สำหรับผู้เรียนอายุ ๓-๖ ปี และอายุต่ำกว่า ๓ ปี) เป็นแกนกลาง จึงมีหลักการที่สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐  ดังนี้

 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
 • ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
 • ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
 • จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
 • สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย

 • เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
 • เด็กมีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาและอัตลักษณะของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม คือ “ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ใฝ่ทำดี”
 • เด็กมีสมรรถนะความเป็นสากล และชื่นชมความเป็นไทย
 • เด็กมีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการศึกษาของโลก หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ยังได้เพิ่มเติมขยายหลักการของหลักสูตรให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

 • การคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และสมรรถนะความเป็นสากล โดยคำนึงถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ
 • ความมีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ภัยจากโรคใหม่ๆ สิ่งมอมเมา สิ่งเสพติด การค้ามนุษย์ การโฆษณาชวนเชื่อ และภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้

02 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 950 ครั้ง

Engine by shopup.com