การตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 12 มิถุนายน 2566

หมวดหมู่: ข่าวสาร

การตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
12 มิถุนายน 2566
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ร่วมกับ สำนักงานเขตพญาไท ได้ดำเนินโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดบริการอาหารในโรงเรียน มีความปลอดภัยต่อนักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกท่าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน
 
ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และตรวจสภาพสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจำทุกเดือน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จากสำนักงานเขตพญาไท เข้ามาตรวจสภาพสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยตรวจสถานที่เตรียมปรุงอาหาร (ครัว) ที่นั่งรับประทานอาหาร ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ คุณภาพของวัตถุดิบ และผู้สัมผัสอาหาร
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เข้าตรวจประเมินการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ผลการตรวจพบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารปลอดภัยตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกท่าน ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่าง ๆ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และแข็งแรง

14 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 672 ครั้ง

Engine by shopup.com