โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ขอต้อนรับ นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

หมวดหมู่: ข่าวสาร

 

 

 

เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ขอต้อนรับ นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (บริหารการศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาที่ผ่านมา มากกว่า 30 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่โรงเรียนทอสี ตัวแทนบอร์ดบริหาร-ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต นอกจากนั้นท่านยังมีบทบาทเป็นนักวิชาการเขียนบทความเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย อาทิเช่น พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การพัฒนาครูปฐมวัย บทบาทของครูในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของท่านที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจได้ว่า ท่านผู้อำนวยการ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาโรงเรียนฯ ตลอดจนดูแลบุตรหลานของท่าน ให้เติบโตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคตสืบต่อไป

31 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 224 ครั้ง

Engine by shopup.com